بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی ایران هلس

تجچهیزات پزشکی ، داندانپزشکی ،دارویی و آزمایشگاهی 16 الی 9 خرداد 1402

بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی  ایران هلس
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | اخبار | زهرا فاقعی | بازدید: 143 | 1698148653